Me:   Hi.
You:   Hi.
CHENGDU, SICHUAN, CHINA. 610213